Saisonier
Spermalie
Oud Brugge
Tom & Co

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het concept van WeZooz.be, de inhoud, opzet en lay-out van de website worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten zoals het auteursrecht en het merkenrecht. Dit geldt ook voor de geplaatste afbeeldingen, de foto's, de video's, de teksten en de muziek. Als bezoeker van WeZooz.be erkent en aanvaardt u deze rechten.
De website is eigendom van You-View.tv nv (hierna kortweg 'You-View') en daarom is You-View de enige rechtspersoon die de website geheel of gedeeltelijke mag reproduceren, publiceren of verkopen. Het is niet toegestaan om informatie van deze site en/of onderdeel van deze site in welke vorm dan ook op te slaan of te reproduceren. Dit geldt niet voor het automatisch 'cachen' van de informatie door de browser.

AANSPRAKELIJKHEID

Algemeen

You-View kan niet aansprakelijk gesteld worden t.a.v. de gebruiker en/of derden voor door de gebruiker en/of derden mogelijks geleden schade, van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.). Een bezoek aan WeZooz.be gebeurt altijd onder eigen verantwoordelijkheid, dit geldt eveneens de gebrachte informatie of de gegeven adviezen. You-View is ook niet aansprakelijkheid voor verlies van gegevens of schade veroorzaakt door nalatigheid of vergetelheid bij de uitbating van WeZooz.be zelfs niet als You-View gewaarschuwd werd voor het bestaan van bepaalde problemen en/of mogelijke schade van de gebruiker en of derden. You-View kan niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van schade en/of verlies, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit het gebruik, de raadpleging en/of het downloaden van enig onderdeel van WeZooz.be. Dit geldt ook voor eventuele beslissingen die de gebruiker en/of derden zouden nemen op basis van gegevens en/of informatie op WeZooz.be.

Toegankelijkheid

You-View zal alles in het werk stellen opdat WeZooz.be op iedere ogenblik toegankelijk is voor een normaal aantal gebruikers. You-View heeft te allen tijde echter het recht om WeZooz.be geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. You-View kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, dat geleden zou worden t.g.v. het niet/niet optimaal bereikbaar zijn van WeZooz.be. You-View streeft ernaar dat de gegevens en documenten die deel uitmaken van WeZooz.be volledig, accuraat en actueel zijn. Fouten en/of onvolledigheden en/of verouderde gegevens kunnen echter nooit uitgesloten worden en daarom kan You-View ook geen enkele waarborg hiertoe geven.

Links

WeZooz.be bevat o.m. links naar andere sites. Deze sites staan niet onder controle van You-View. You-View kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud en de goede werking van externe sites waarnaar verwezen wordt noch voor enige nadelige gevolgen die uit de raadpleging en/of het gebruik, op welke wijze dan ook, van die sites kunnen voortvloeien.

Virussen

You-View zet zijn beste middelen in om WeZooz.be bug-, virus-, trojan horse- en spamvrij te houden. Desondanks kan het niet uitgesloten worden dat deze alsnog zouden voorkomen. You-View kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enige hieruit voortvloeiende schade en/of verlies. You-View raadt u aan om steeds de nodige firewall, anti-virus en andere beschermende software te installeren om mogelijke beschadigingen van uw computer te voorkomen.

Dataverkeer

Het versturen van bepaalde gegevens, zoals e-mails, persoonsgegevens, creditkaartnummers, e.d. gebeurt steeds op eigen risico. You-View zet zijn beste middelen in om ervoor te zorgen dat de overdracht van deze gegevens op een beveiligde wijze geschiedt, doch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die zou voortvloeien uit het verlies van bepaalde gegevens en/of uit de interceptie van deze gegevens door een derde partij. You-View raadt u ten zeerste aan om dienaangaande de nodige software te installeren en steeds omzichtig om te gaan met het gebruik en de mededeling van uw persoonlijke gegevens.

Cookies

WeZooz.be maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine stukjes informatie die door WeZooz.be naar uw browser gestuurd worden om terugkomende en geregistreerde gebruikers te identificeren en die daartoe op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden. Dit voorkomt dat de gebruiker zich voortdurend kenbaar dient te maken (door uw login en paswoord in te geven) om van bepaalde diensten gebruik te kunnen maken. You-View behoudt zich het recht voor om deze cookies te gebruiken om u een gepersonaliseerde versie van WeZooz.be te kunnen aanbieden.
Als u deze cookies wenst te verwijderen, dient u de handleiding van uw browser te raadplegen. Het staat u vrij om deze optie uit te schakelen in uw browser. Het kan zijn dat u in dat geval bepaalde onderdelen van WeZooz.be niet of slechts gedeeltelijk kunt raadplegen en/of gebruiken.

Persoonlijke levenssfeer

De persoonsgegevens die You-View verzamelt (bijvoorbeeld bij de registratie op de website of bij het aangaan van een abonnement ), vallen onder toepassing van artikel 4 § 1 van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
Bepaalde informatie van de gebruikers wordt tevens verzameld in zogenaamde "log-files" . Dit stel You-View in staat om o.a. het verkeer naar WeZooz.be te analyseren en maakt het opstellen mogelijk van bijvoorbeeld een profiel van de gebruikers van WeZooz.be. You-View behoudt zich het recht voor om deze gegevens aan derden mee te delen.
U hebt steeds vrije toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben zodat u in staat ben om aanpassingen door te voeren / te laten doorvoeren.

Diversen

Advertenties. De advertenties die op deze website zijn opgenomen, zijn steeds het werk van derde partijen. You-View kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de wettelijkheid, de juistheid, het aanbod, de inhoud, de goede werking en/of de kwaliteit van de geboden goederen en/of diensten.
Forum. WeZooz.be is gelinkt met derden, zoals het 9maand.be forum . Voor deze derden en met name het forum gelden naast deze disclaimer, het specifieke forumreglement van toepassing op de 9maand.be website. U verbindt zich ertoe om dit reglement steeds strikt na te leven bij iedere raadpleging en/of gebruik van het forum.
Hyperlinks. Hyperlinken en/of deeplinken naar WeZooz.be is pas toegelaten na daartoe de toestemming van You-View gekregen te hebben. Als u de toestemming heeft gekregen dient iedere link steeds naar de home page van WeZooz.be te verwijzen.
Spam. You-View verstuurt geen spam. U ontvangt hoogstens e-mail van ons met betrekking tot belangrijke informatie die u als bezoeker aanbelangt. Mocht u ongewenst e-mails via WeZooz.be ontvangen, kunt u dat melden aan info@WeZooz.be. Er wordt dan zo spoedig mogelijk het nodige gedaan om ervoor te zorgen dat u dergelijke mails niet meer ontvangt.

SLOTBEPALINGEN

Ongeldigheid

Deze disclaimer is deelbaar. Daarom tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen hiervan in geen enkel opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze disclaimer als volledig ongeldig wordt beschouwd, zal You-View deze vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economische effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.
Bevoegde rechter. Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van WeZooz.be valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement van Antwerpen.

Toepasselijk recht.

Enkel het Belgisch recht is van toepassing. Deze disclaimer kan, zonder enige aankondiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties enz.. We raden u aan om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op WeZooz.be kenbaar worden gemaakt.

Vragen

Voor alle vragen over deze disclaimer kunt u steeds een mail sturen naar info@WeZooz.be.
Huidige versie is geldig vanaf 1 november 2009. Alle rechten uitdrukkelijk voorbehouden.

Concept, realisatie en ontwerp: You-View.tv| Contact | 2011 Disclaimer |